آفتابگردان . برگ #آفتابگردان محلّل، جالی، منعظ، مسکّن درد است. گل آن مفتّح سرد…