آلوچه . آلوچه نرسیده، در درجه اول سرد و تر، و #آلوچه رسیده، در درجه اول سرد و د…