از خواص #آویشن . از نظر تاریخی و قدمت شناخت، گیاهی است که به خصوص به عنوان ادو…