بادشنا . #بادشنا، حمره قبیح باشد به رنگ مجذوم و سبب احتباس بخارات است که از دم…