برخی افراد متخلف در سازمان غذا و دارو بازداشت شدند . برخی افراد که در سازمان غ…