بستر #خواب مزاج دارد . تشک های پشمی مزاج گرم وخشک دارند .#تشک های پشمی ، بستر …