تدابیر درمان صدا کردن گوش . #صدا کردن #گوش بود آن چه احد و ادق باشد طنین گویند…