تهیه #چهار_تخمه #باد_شکن نکته های شنیدنی . تخم انیسون، زیره کرمانی، تخم گشنیز…