#توییت حکیم دکتر #روازاده: صرفا جهت اطلاع: با رقص و طرب زمانه فرخنده نشد تا …