خانه هاى خود را از #تار_عنکبوت تمیز کنید . امام على (علیه السلام): خانه هاى خو…