#خشکبار گوگرد خورده برای خشک کردن #زردآلو ، #آلو و سایرخشکبارها ، #گوگرد را می…