خواص #اترج (بالنگ) . گیاه #بالنگ، در کتب طب اسلامی ایرانی با نام آمده است. می…