خواص #خندروس (#گندم مکه) . از نظر طبیعت طبق نظر حکمای طب سنتی، مایل به حرارت و…