خواص #کرفس . کرفس، از نظر طبیعت گرم و خشک است. تخم آن مانند تخم کرفس وحشی، باز…