خواص #کندر کندر صمغ درخت خارداری است.برگ و تخم آن شبیه تخم مورد و مایل به تلخی…