خواص #کنگر . کنگر وحشی یا به عبارتی دیگر کنگر صحرایی از نظر طبیعت، گرم و خشک و…