درمان غلبه #صفرا . از مصرف غذاهای مضر  برای گروه خون تان و غذاهای طبع گرم  و خ…