راهکار ویژه برای رفع #درد موقع خروج #دندان_اطفال . مقدار کمی زعفران سائیده را …