سردی بخشندگان تن که کمتر از آنها با خبریم #سردی . هر گونه جنبش مفرط که حرارت …