سیر؛ دارویی برای ریه ها . دکتر Dr.Irwin Ziment سال هاست که #سیر را به عنوان دا…