طبع و خواص #بامیه . طبیعت: سرد و تر . نفع خاص: تغلیظ منی . افعال و خواص: بام…