طبع و خواص شاه توت (توت سیاه) . #شاه_توت، طبیعتی سرد دارد که صفرا و گرمی را از…