طبع و خواص #گلپر . طبیعت: در درجه دوم گرم و خشک. . افعال و خواص: گلپر، مفتّح …