غذاهایی که پوست را خوش رنگ می کنند . . . . زرده تخم مرغ عسلی ماءاللحم یا عصاره…