غلبه #سواد و درمان خانگی . از مصرف غذاهای طبع سرد و خشک و سواد زا مثل بادمجان …