فصد #خون چیست؟ . فصد، استفراغی است کلی که بوسیله آن اخلاط چهارگانه از بدن خارج…