فصد خون چیست؟ . #فصد ، استفراغی است کلی که بوسیله آن اخلاط چهارگانه از بدن خار…