فواید #حمّام کردن . از امام کاظم علیه السلام روایت شده است که فرمود: «یک روز د…