لیست مواد غذایی به تفکیک #طبع . مواد غذایی گرم و تر ( #دم ) #بهاری : . لبنیات …