مسهل چیست و چه کاربردی دارد نکته های شنیدنی . به هر ماده ای که حرکات و انقباض…