معماری ناسالم #تمدن_نوین . زندگی سخت و غیرسالم شده، ناشی از سیستم شهری و معمار…