نقدی بر فیلم تحریف آمیز #پزشک با ارائه مستندات تاریخی و اجتماعی عصر ابوعلی سینا…