. . هفت فرمان برای درمان یبوست . . اگر هر روز اجابت مزاج ندارید یا مدفوع سفت د…