وظایف #ارکان چهارگانه بدن . خاک عنصری : وظیفه آن ایجاد پایداری و شکل دهی و حفظ…