چه بیماری هایی به #زالو درمانی جواب می دهند؟ . بیماری های مزمن پوستی مانند #آک…