. . چه کسانی سیر نخورند؟! . . . زیاد شنیده و می شنویم که توصیه به خوردن سیر خ…