#کلیپ . درمان جا انداختن دست توسط حکیم دکتر روازاده #شفایافتگان . برگرفته از…