#کلیپ . درمان #دررفتگی دست توسط حکیم دکتر روازاده . #شفایافتگان . برگرفته از:…