باتوجه به آنکه حجامت امری است که به توصیه منابع طب سنتی ایران مورد استفاده قرارگرفته است لذا منبع استناد ما در این مورد منابع معتبر می باشد و باعنایت به اصل مهم اعلام شده از جانب وزارت بهداشت و درمان در پذیرش داروهای طب سنتی مستند به منابع اصلی، دلیل کاربرد حجامت نیز بر همین مبنا اعلام می شود، با توجه به آنکه تحقیقات اخیر حجامت با شیوه RCT در درمان بیماریهای ویرال کودکان درمرحله تکامل است و نیاز به شرایط مناسب درآینده دارد به آینده موکول می گردد که حقایق مربوط به آن عرضه شود.
آبله و حصبه:
بحث آبله و حصبه برای اولین بار توسط رازی مطرح گردید،کتاب تخصصی "الحصبه والجدری" رازی بارها در اروپا به چاپ رسید و سالیان متوالی مورد استفاده پزشکان ایرانی بوده است. مدرک شماره 1: در کتاب طب اکبری آمده است که بثور ( کما یشاهد فی الاطفال ) که امروز به نام ضایعات ویزیکوله نامیده می شوند مانند آنچه در آبله مرغان به چشم می خورد به دلیل ثوران اخلاط با عوامل داخلی یا خارجی ایجاد می گردد. (1)
به نظر رازی، ابن سینا، اکبری و سایر صاحب نظران طب سنتی، بیماریهایی که با تظاهرات ویزیکولی و تب بروز می کند، اغلب واگیردار است به عبارت دیگر جزو بیماریهای مسری طبقه بندی می شود.(2)
مدرک شماره 2: در روش درمانی در همین رابطه آمده است که بجز اقدامات زمینه ای و تسکینی از فصد و حجامت بهره می گیریم و آمده است که در سن کمتر از 12 سال، فصد را نشاید و باید که حجامت کنند.
مدرک شماره 3: در کتاب تخصصی بیماریهای کودکان به نام علاج الاطفال آمده است که عارضه بیماری همراه با بثورات پوستی در سن شیردهی یا بعد از آن هم می تواند اتفاق بیافتد، در این مورد باید مادر شیرده و طفل هر دو
تحت درمان قرار بگیرند، مادر از غذای سبک و لطیف بهره مند می شود، از جمله داروهای مفید برای مادر طفل، کندر است که در ماء الشعیر طبخ شده باشد و از جمله اقدامات درمانی برای طفل حجامت نقره است که در صورت امکان انجام گردد (رعایت سن برای انجام حجامت الزامی است). نوشاندن سکنجبین همراه با سایر اقدامات درمانی برای طفل تاثیر مناسبی بر غلیان خون و فرونشاندن بثورات دارد. (3) در یک دید کلی، حجامت به عنوان یکی از طرق درمانی در بیماری واگیردار و عفونی همراه با ثبورات به کرات در منابع تخصصی و معتبر طب سنتی ایران آمده است.
یرقان: در ارتباط با یرقان که امروز با واژه هایIcterus (4) و jaundiceذکر می گردد دلایل متعددی ذکر شده است.در اغلب موارد یرقان ناشی از اختلالات کبدی و مجاری صفراوی است. در طب اکبری آمده است هرگاه تخلیه صفرا یا حرکت آن از کبد به سوی احشاء دچار اختلال یا ضعف شود یرقان مراری (صفراوی) پدید می آید.
مدرک شماره 4: در این موارد به جز درمانهای زمینه ای، خون گرفتن از اصول درمان محسوب می شود که فصد را حکیم ارزانی و سایر حکما پیشنهاد کرده اند.
در اطفال به علت عدم امکان فصد، خونگیری با حجامت توصیه شده است.)(5) و در اطفال کم سن و سال(شش ماه و بالاتر) به پیشنهاد حکما از جمله خلاصه الحکمه حجامت گوش به صورت زدن تیغ به لاله گوش کفایت می کند . مدرک شماره 5: شیخ الرئیس در جلد سوم قانون در مبحث کیسه صفرا و طحال بروز یرقان را به جز اختلالات کبدی و به خصوص انسداد مجاری صفراوی به تولید بیش تر از حد صفرا نسبت می دهد، تشریح ابن سینا در این مورد به حدی دقیق است که با جدیدترین مباحث پزشکی امروز در یرقان برابری می کند.
ابن سینا در درمان یرقان کبدی و افزایش تولید صفرا (که در اطفال هم اتفاق می افتد)، فصد را به عنوان یکی از روشهای اصلی معرفی کرده و اظهار می کند چنانچه فصد امکان پذیر نبود، حجامت کنید (ولان لم یکن ذلک فحجامةٌ) و می دانیم که در اطفال خصوصاً در کودکان انجام فصد جایز نیست(مگر در موارد بسیار خاص) لذا ضرورت دارد که به حجامت اقدام نمائیم.(6)
نازایی:
در ارتباط با عقر (Sterility ( در منابع اصلی طب سنتی ایران مطالب بسیار مبسوطی مطرح شده است. در کتاب اکسیر اعظم به نقل از داوود انطاکی نزدیک به یکصد علت نازایی زنان را مطرح نموده است، در کتب متداول و مرجع نیز نزدیک به سی علت مهم بیان شده است، در طب اکبری اختلالات خلطی رحمی را از موارد ضروری برای خونگیری اعلام نموده است.(7) اما در کتاب خلاصة الحکمه آمده است که تفاوت حجامت با فصد در آن است که حجامت موجب پاکسازی عضوی و موضعی است.
مدرک شماره 6: لذا در باب تنقیه رحم حجامت بر ناحبه مجاور مانند قطن ارجح است و اخلاط را بهتر از فصد تصفیه می کند، در طب اکبری آمده است که در اختلالات ریحی باید از حجامت ناری (وضع محاجم ناری) استفاده کنیم.(8)
در مجموع استفاده از حجامت در موارد نازایی در متون اصلی طب سنتی ایران مشهور و مشهود است.
منابع و ارجاعات
1- طب اکبری،محمد اکبر ارزانی، مبحث حمیات خلیطه از کتاب دوم فصل دوم، حمای جدری و حصبه ص8-1087
2- همان منبع ص1087 پاراگراف دوم و خلاصه الحکمه جلد دوم مبحث اعمال یداوی و حجامت
3- ابن سیار، ماهر موسی(طبیب و تلمیذ له)رسالة فی علاج الاطفال تحقیق الشیخ حسن ابن علی الحاجی باب الثالث و الاربعون فی الحصبة و الجدری ص94-95
4- معادلات از قاموس القانون است.
5- جزئیات مطلب در طب اکبری ذیل عنوان یرقان760-743به تفصیل بحث شده است.
6- به مبحث یرقان مراجعه شود"القانون فی الطب"المجلدالثالث،ص 194،الیرقان الاسود و الاصغر
7- ارزانی،محمد اکبر،طب اکبری،جلد دوم،ص939
8- به پانوشت شماره 2 مراجعه شود.ص941