همیشه‌بهار گیاهی از تیره مرکبات، علفی و پایا است. ساقه هوایی افراشته منشعب و دارای پرزهای غده‌ای گل آن زردرنگ می‌باشد.
همیشه‌بهار در ایران از جمله در بلندی‌های بالای ۲۵۰۰ متر در استان کهگیلویه و بویراحمد می‌روید.
گیاهی علفی، یکساله دارای ساقه­ای به طول ۲۰ تا ۵۰ سانتی­متر است، برگ­هایی ساده بیضوی، دراز، پوشیده از کرک، با کناره­های موجدار و به رنگ سبز، مایل به قهوه­ ای روشن دارد، روی ساقه منشعب آن کاپیتول­های درشت و زیبا ظاهر می گردد که به تناسب گرما و رطوبت محیط زندگی، به طور منظم صبح­ها در فاصله ساعت ۹ تا ۱۰ شکفته و سپس در بعد از ظهرها بین ساعات ۴ تا ۵ جمع می­گردد.
کاپیتولهای آن دارای دو نوع گل یکی لوله­ای و دیگر زبانه­ای به رنگ زرد مایل به نارنجی و واقع در حاشیه نهنج است.
میوه فندقه و قهوه ای رنگ و سطح آن نا صاف می­باشد.
خواص دارویی: ضد نفخ معده و روده، تحریک کننده کار کلیه­ها، افزایش دهنده جریان خون و فعالیت­های قلبی می‌باشد.
حکیم عقیلی خراسانی در مخزن­الادویه آورده است:
«لغت يوناني است و به معني دائم الحيات است و به عربي حي­العالم و به فارسي هميشه بهار نامند از جمله رياحين سبز است.
كبير او را منبت بيشتركوه­ها است ساقش به قدر زرعي زياده و به ستبري انگشت مهين و با رطوبتي كه به دست چسبد و برگش شبيه به زبان و باريك و با رطوبت و گلش مابين سفيدي و زردي و بستاني او بهتر از كوهي است و صغير او را منبت سنگلاخ و محوطه­ها و مواضعي كه سايه داشته باشد و شاخه­هاي او ريزه و از يك جا بيرون آمده است و پر برگ و ريزه و پر آب و بقدر شبري و گلش كوچك و زرد مايل به سرخي مي­باشد و تخمش مثل خبازي و در باغ­هاي اصفهان و غيرة بلاد بسيار است.
در آخر دوم سرد و در اوّل خشك و با قوه قابضه و رادع و مفتّح سدّه جگر و زهره و مسهل صفرا و قاتل اقسام كرم امعاء و معده و مسكّن حدّت خون و مقوي معده حار و مانع نزف­­الدم است و جهت سحج و اسهال يك اوقيه از آب او با شراب نافع و ضماد او با آرد جو جهت قروح خبيثه و مفاصل حارّه و زخم­هاي كهنه و سوختگي آتش و نمله و اورام حارّه چشم و نقرس مجرّب مي­باشد و نطول عصاره او جهت گزيدن رتيلا و با روغن گل سرخ جهت درد سر مؤثر است و اكتحال او جهت رمد و حمول او جهت قطع رطوبات سايله رحم مفيد است و طلای او جهت باد سرخ كه تيغ زده خون آن موضع با آب او مخلوط گردد مجرّب است و با حنا جهت خارش بدن به دستور آزموده مي­باشد و برگ خشك سایيده او را جهت رفع اسهال مزمن مجرّب دانسته­اند و فرزجه برگ او جهت سيلان رحم و قطور روغن زيتون كه برگ يا عصاره او را در آن جوشانيده باشند جهت درد گوش حار بسيار نافع و گویند مضر سپرز است و مصلحش گل ارمنی و قدر شربت از عصاره او سه مثقال و نیم تا هفت مثقال و از برگش تا پنج مثقال و بدلش كاهوست و از ديسقوريدوس منقول است كه نوعي از حي العالم مي­باشد در قد و برگ شبيه به خرفه و مرغب و غبار آلوده و در نهايت گرمي و مقرّح جلد و ضماد او با پيه كهنه محلّل خنازير است.»
در کتاب مفرده شناسی از مجموعه آموزشی دکتر حسین روازاده در مورد همه مفرده های گیاهی دارویی مطالبی چامع با ذکر منبع دست اول و تمامی خواص، ویژگی ها و کیفیات توضیحاتی کامل آمده است که توجه شما فرهیخته گرامی را به آن جلب می نماییم. و شما می توانید هر گیاهی را با خواص آن در این کتاب ها بیابید.