عسل گون انگبین (رایحه)

محل استقرار کندوهای زنبور عسل ارگانیک گون انگبین در کوهستان است. این کندوها بدور از سمپاشی مزارع بوده و عسل